TRWA NABÓR UCZESTNIKÓW I UCZESTNICZEK DO PROJEKTU „Aktywność i zatrudnienie kluczem do lepszej przyszłości mieszkańców województwa wielkopolskiego”

 l

TRWA NABÓR DO PROJEKTU!

  

„Aktywność i zatrudnienie kluczem do lepszej przyszłości mieszkańców województwa wielkopolskiego”

 RPWP.06.02.00-30-0024/18

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020., Oś Priorytetowa 6: Rynek Pracy, Działanie 6.2: Aktywizacja zawodowa

Jeśli aktualnie nie pracujesz- skorzystaj z kompleksowego wsparcia aktywizacji zawodowej.

 

Kryteria uczestnictwa w projekcie:

Udział w Projekcie może wziąć osoba, która spełnia łącznie poniższe kryteria: 1.         Wiek powyżej 30 lat,

  1. Miejsce zamieszkania -  województwo wielkopolskie,
  2. Status osoby bezrobotnej lub biernej zawodowo, 
  3. Status osoby znajdującej się w szczególnie niekorzystnej sytuacji na rynku pracy, tj. należącej do minimum jednej z wymienionych grup:
  • Wiek 50 +
  • Osoba z niepełnosprawnością
  • Osoba długotrwale bezrobotna (pozostająca bez zatrudnienia przez okres min. 12 miesięcy)
  • Osoba o niskich kwalifikacjach (maksymalnie ponadgimnazjalne wykształcenie: liceum, technikum, zasadnicza szkoła zawodowa)

Oferowane formy wsparcia: W ramach projektu oferowane jest kompleksowe wsparcie w postaci: • opracowania Indywidualnego Planu Działania (IPD) • poradnictwa zawodowego

• pośrednictwa pracy • wsparcia szkoleniowego

• zatrudnienia subsydiowanego

• zatrudnienia wspomaganego

 

Ponadto Projekt zapewnia: stypendia szkoleniowe oraz zwroty kosztów dojazdu na szkolenia.

 

Zgłoś się już dziś! Liczba miejsc ograniczona!

 

 Jak się zgłosić?

W celu wzięcia udziału w projekcie należy zapoznać się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie oraz dostarczyć do Biura Projektu wypełnione i podpisane dokumenty rekrutacyjne: Regulamin Uczestnictwa i Rekrutacji, Formularz zgłoszeniowy, Oświadczenie Uczestnika projektu dotyczącego przetwarzania danych wraz z wymaganymi załącznikami.

Udział w Projekcie jest całkowicie bezpłatny. Termin realizacji od 20.09.2019r. do 30.09.2021r.

SZCZEGÓŁY: Zapraszamy do kontaktu wszystkie zainteresowane osoby: Biuro Projektu: ul. Janickiego 20B, 60-542 Poznań, Telefon: 885-402-991 mail: wielkopolskie@kontraktor.biz.pl

Kontraktor Sp. z o.o. / ul. Mrzeżyńska 10 / 60-446 Poznań
tel. 61 660 11 00 / e-mail: kontakt@kontraktor.biz.pl