Zapytanie ofertowe 01/031/2017, woj. wielkopolskie

Zapytanie ofertowe nr 01/031/2017, woj. wielkopolskie

Kontraktor Sp. z o.o. zaprasza do udziału w postępowaniu dotyczącym osobistej realizacji wsparcia w zakresie doradztwa zawodowego, obejmującego opracowanie Indywidualnych Planów Działania (IPD) oraz realizację indywidualnych sesji poradnictwa zawodowego dla uczestników projektów:

  • „Program aktywizacji zawodowej nieaktywnych zawodowo niepełnosprawnych Wielkopolan w wieku 30+” (nr projektu RPWP.06.02.00-30-0031/15),
  • „Kwalifikacje w zawodach deficytowych szansą na nowy start dla nieaktywnych zawodowo wielkopolskich osób niepełnosprawnych z grupy wiekowej 30+” (nr projektu RPWP.06.02.00-30-0032/15),

realizowanych równolegle w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: 6 Rynek pracy, Działanie: 6.2 Aktywizacja zawodowa.

Niniejsze postępowanie ma charakter niepubliczny, jest prowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności w rozumieniu sekcji 6.5.2 „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 - 2020” z 19 września 2016 r. oraz w oparciu o zapisy niniejszego zapytania ofertowego.

 

Termin składania ofert – 6 lutego 2017 do godz. 15:30

Zapraszamy do składania ofert!

 

Załączniki do pobrania:

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 - Formularz Ofertowy

Załącznik nr 2 - Oświadczenie potwierdzające spełnianie warunków udziału w Postępowaniu

Załącznik nr 3 - Wzór umowy

Załącznik nr 4 - Oświadczenie Oferenta, którego dane są przetwarzane w związku z badaniem kwalifikowalności środków w Projekcie nr 031/15

Załącznik nr 5 - Oświadczenie Oferenta, którego dane są przetwarzane w związku z badaniem kwalifikowalności środków w Projekcie nr 032/15

 

Kontraktor Sp. z o.o. / ul. Mrzeżyńska 10 / 60-446 Poznań
tel. 61 660 11 00 / e-mail: kontakt@kontraktor.biz.pl