Nabór na stanowisko pośrednika pracy woj. dolnośląskie- w ramach projektu „Bądź aktywny po pięćdziesiątce!”

Trwa nabór na stanowisko pośrednika pracy w ramach projektu „Bądź aktywny po pięćdziesiątce!” realizowanego przez Kontraktor Sp. z o.o. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.


Główne zadania na stanowisku:
• badanie możliwości zatrudnienia i przydatności zawodowej uczestników projektów
• dobór uczestników projektu – kandydatów na konkretne miejsca pracy
• udzielanie uczestnikom projektu informacji o wolnych miejscach pracy i ewentualna pomoc przy możliwości jej podjęcia
• stałe monitorowanie lokalnego rynku pracy, informowanie o aktualnej sytuacji i przewidzianych zmianach na rynku pracy
• udzielanie informacji potencjalnym pracodawcom o uczestnikach projektu
• stałe utrzymywanie kontaktów z pracodawcami chcącymi zatrudniać nowych pracowników
• wyszukiwanie i pozyskiwanie oferty pracy
• kontaktowanie uczestników z pracodawcami
• upowszechnianie wśród uczestników projektu metod i sposobów samodzielnego poszukiwania pracy oraz pomoc w opracowaniu dokumentów związanych z procesem rekrutacji
• prowadzenie działań wspierających utrzymanie przez uczestników projektu miejsc pracy


Wymagania od kandydata/-ki:
• Wykształcenie wyższe
• Ponad roczne doświadczenie oraz wiedza w zakresie pośrednictwa pracy
• Znajomość metod i technik pracy, umiejętność motywowania
• Wiedza z zakresu branż, zawodów, kwalifikacji, specjalności w kontekście sytuacji na rynku pracy
• Umiejętność wyszukiwania i pozyskiwania ofert pracy
• Doświadczenie i umiejętność pracy z osobami powyżej 50 roku życia, w ciężkiej sytuacji zawodowej
• Mile widziane doświadczenie w realizacji projektów na terenie woj. dolnośląskiego.
Oferowane warunki zatrudnienia:
• umowa o pracę na czas określony na 0,75 etatu (120 godz./m-c).


Kandydatów oraz kandydatki prosimy o przesłanie CV, w tytule wiadomości: Pośrednik pracy, na adres e-mail: a.jaros@kontraktor.biz.pl 

 

Wypełniając obowiązek informacyjny, przewidziany w art.13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016r. o ochronie danych osobowych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), zwanego dalej RODO informuję, iż:
a. Administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Marszałek Województwa Dolnośląskiego z siedzibą we Wrocławiu, Wybrzeże J. Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław, Minister właściwy ds. rozwoju regionalnego, mający siedzibę przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa oraz Beneficjent projektu Kontraktor Sp. z o.o., ul. Sienkiewicza 22, 60 – 818 Poznań.
b. Dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą:
i. w celu przeprowadzenia rozeznania rynku dotyczącego usługi wynajmu sal na spotkania indywidualne w ramach Projektu;
ii. w celu wypełnienia obowiązku prawnego, ciążącego na Administratorze, określonego w ustawie z dnia 11 lipca 2014. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 1460 z późn.zm.), oraz Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014–2020– zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO, a w przypadku wyboru oferty:
iii. w celu wykonania umowy, zawartej z Administratorem - na podstawie art. 6 ust. 1 lit.b RODO.
c. Odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
d. Dane osobowe Wykonawcy przechowywane będą zgodnie z § 20 ust. 2 umowy o dofinansowanie projektu lub w innym wyznaczonym przez Instytucje Pośredniczącą/Zarządzającą terminie.
e. Wykonawca posiada prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
f. Inspektor Ochrony Danych Osobowych ze strony Administratora: inspektor@umwd.pl; e-mail iod@miir.gov.pl; ze strony Beneficjenta projektu Kontraktor Sp. z o.o.: jest Cezary Sadowski, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: cezary.sadowski@rodo.p
g. Wykonawca ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
h. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować uznaniem oferty za nieważną.

Kontraktor Sp. z o.o. / ul. Mrzeżyńska 10 / 60-446 Poznań
tel. 61 660 11 00 / e-mail: kontakt@kontraktor.biz.pl