Nabór Uczestników do projektu aktywizacji zawodowej - województwo śląskie

logo

Rozpoczęliśmy nabór Uczestników do projektu „Niskie kwalifikacje to już nie problem. Podejmij krok ku zatrudnieniu”.

Celem projektu jest zwiększenie poziomu zatrudnienia 40 osób (22K, 24 os. niepełnosprawne w wieku 30+, 16 os. w wieku 50+) - mieszkańców woj. śląskiego o niskich kwalifikacjach i bez zatrudnienia,
w zawodach zgodnych z zapotrzebowaniem regionalnego / lokalnego rynku pracy.

Projekt skierowany jest do 24 osób z niepełnosprawnościami w wieku 30+ oraz 16 osób w wieku 50+. Osoby należące do nw. grup muszą spełnić łącznie następujące kryteria kwalifikujące:

W przypadku osób z niepełnosprawnościami w wieku 30+:
a) wiek powyżej 30 roku życia (ukończone 30 lat na dzień podpisania Umowy uczestnictwa w projekcie),
b) status osoby z niepełnosprawnościami,
c) status osoby bezrobotnej lub biernej zawodowo,
d) niskie kwalifikacje (do poziomu ISCED 3 włącznie),
e) zamieszkanie na terenie województwa śląskiego.

W przypadku osób 50+:
a) wiek powyżej 50 roku życia (ukończone 50 lat na dzień podpisania Umowy uczestnictwa w projekcie),
b) brak statusu osoby z niepełnosprawnościami,
c) status osoby bezrobotnej lub biernej zawodowo,
d) niskie kwalifikacje (do poziomu ISCED 3 włącznie),
e) zamieszkanie na terenie województwa śląskiego.

Z udziału w projekcie wyłączone są osoby odbywające karę pozbawienia wolności.

Dla Uczestników projektu przewidziane są następujące formy wsparcia:
a) opracowanie Indywidualnego Planu Działania,
b) doradztwo zawodowe,
c) pośrednictwo pracy,
d) certyfikowane szkolenia zawodowe, w tym: stypendium szkoleniowe, możliwość zwrotu kosztów dojazdu
e) zatrudnienie subsydiowane, w tym: możliwość zwrotu kosztów dojazdu,
f) zatrudnienie wspomagane.

Udział w projekcie jest bezpłatny.

Projekt realizowany jest w okresie od 01.08.2020 do 31.10.2021 r. przez Kontraktor Sp. z o.o. na podstawie Umowy o dofinansowanie projektu nr RPSL.07.01.03-24-0213/19-00 zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Katowicach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zgłoszenia do udziału w projekcie przyjmowane są:
a) osobiście w biurze projektu w Katowicach, ul. Józefowska 42 lok. 7, 40-114 Katowice,
b) pocztą tradycyjną na adres: Biuro projektu „Niskie kwalifikacje to już nie problem. Podejmij krok ku zatrudnieniu”, ul. Józefowska 42 lok. 7, 40-114 Katowice,
c) drogą mailową na adres: slaskie@kontraktor.biz.pl
d) telefonicznie pod numerami: 504 257 056, 512 053 460, 880 348 456.

 

Kontraktor Sp. z o.o. / ul. Mrzeżyńska 10 / 60-446 Poznań
tel. 61 660 11 00 / e-mail: kontakt@kontraktor.biz.pl