Nabór uczestników do projektu ,,Skuteczny program aktywizacji zawodowo-edukacyjnej niepełnosprawnych mieszkańców województwa zachodniopomorskiego III"

LOGO

 

Projekt realizowany w terminie od 01 października 2018 r. do 30 września 2019 r.


Celem projektu jest zwiększenie poziomu zatrudnienia wśród 30 biernych zawodowo osób niepełnosprawnych (w tym min. 55% kobiet), powyżej 30 roku życia , zamieszkałych na terenie województwa zachodniopomorskiego poprzez nabycie kwalifikacji adekwatnych do indywidualnych predyspozycji osób z niepełnosprawnościami i wymagań konkretnych pracodawców w okresie 10.2018 do 09.2019.


W ramach projektu każdy uczestnik otrzyma kompleksową ofertę wsparcia, obejmującą takie formy pomocy, które zostaną zidentyfikowane u niego jako niezbędne w celu poprawy sytuacji na rynku pracy lub uzyskania zatrudnienia. Każdy uczestnik otrzyma indywidualną i kompleksową pomoc w zakresie aktywizacji zawodowo-edukacyjnej, która opierać się będzie na następujących elementach pomocy (identyfikacja potrzeb uczestnika – IPD, poradnictwo zawodowe), dodatkowo w zależności od zidentyfikowanych potrzeb weźmie udział w szkoleniach zawodowych oraz zatrudnieniu subsydiowanym.
Efekt projektu: zdobycie przez uczestników projektu kwalifikacji zawodowych i doświadczenia w zakresie zgodnym z zapotrzebowaniem zgłaszanym przez zachodniopomorskich pracodawców osób niepełnosprawnych na pracowników o określonych kwalifikacjach zawodowych.

W ramach projektu przewiduje się następujących form wsparcia:
1. Identyfikacja potrzeb Uczestników projektu oraz diagnoza możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego – IPD
2. Określenie ścieżki rozwoju zawodowego – poradnictwo zawodowe
3. Szkolenie w celu podniesienia , uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych
4. Zatrudnienie subsydiowane
5. Zatrudnienie wspomagane
6. Pośrednictwo pracy


Wartość projektu to 481 813,43 zł, a kwota dofinansowania to 457 722,75 zł.


Projekt jest realizowany przez Kontraktor Sp. z o.o. Projekt jest realizowany w ramach w ramach Osi Priorytetowej 6, Działania 6.5 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

Dane kontaktowe:
Biuro projektu - ul. Jagiellońska 97/216, 70-435 Szczecin
Kierownik projektu - Anna Pranczke-Zaworska, tel. 694 467 125, e-mail: a.pranczke-zaworska@kontraktor.biz.pl

Dokumenty zgłoszeniowe do pobrania:
Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Załącznik nr 1 - Wzór formularza zgłoszeniowego

Załącznik nr 2 - Oświadczenie uczestnika

Załącznik nr 3 - Ankieta badająca poziom motywacji uczestnika

Załącznik nr 4 – Ankieta badająca poziom kompetencji wyjściowych

Kontraktor Sp. z o.o. / ul. Mrzeżyńska 10 / 60-446 Poznań
tel. 61 660 11 00 / e-mail: kontakt@kontraktor.biz.pl