Nabór Uczestników/ Uczestniczek do projektu aktywizacji społeczno-zawodowej - województwo lubelskie

log

Rozpoczęliśmy nabór Uczestników do projektu „Włącz się do życia, czyli integrowanie poprzez działanie”.

CELEM PROJEKTU JEST: Przywrócenie zdolności 40 mieszkańców województwa lubelskiego (51% kobiet), bez zatrudnienia, wykluczonych (w tym dotkniętych ubóstwem) lub zagrożonych ubóstwem/wykluczeniem społecznym ze względu na niepełnosprawność, do udziału w życiu społeczno-zawodowym, poprzez włączenie społeczne i poprawę ich zdolności do zatrudnienia w zawodach zgodnych z potrzebami lokalnego rynku pracy w okresie 01.02.2023 – 31.12.2023 r.

Grupę docelową stanowi 40 osób (w tym 51% kobiet), spełniających łącznie następujące kryteria kwalifikujące:
a) wiek 18 lat i więcej,
b) zamieszkanie zgodnie z KC na terenie woj. lubelskiego,
c) status osoby bezrobotnej wymagającej w pierwszej kolejności usług społecznych lub status osoby biernej zawodowo;
d) status osoby wykluczonej (w tym dotkniętej ubóstwem) lub osoby zagrożonej ubóstwem lub wykluczeniem społecznym ze względu na status osoby z niepełnosprawnością
e) status osoby z niepełnosprawnością.


Projekt przewiduje następujące formy wsparcia, jednakże dokładny ich zakres zostanie indywidualnie dostosowany do potrzeb Uczestnika/Uczestniczki:

1) opracowanie Indywidualnej Ścieżki Reintegracji
2) indywidualne poradnictwo w zakresie podniesienia kompetencji życiowych
3) trening kompetencji i umiejętności społecznych
4) pośrednictwo pracy
5) szkolenia zawodowe
6) staż zawodowy (w tym możliwość skorzystania ze wsparcia trenera pracy)

Udział w projekcie jest bezpłatny.


Zgłoszenia do udziału w projekcie przyjmowane są:
a) osobiście w biurze projektu w Lublinie, ul. Długa 5 lok. 153, Lublin,
b) pocztą tradycyjną na adres: Biuro projektu „Włącz się do życia, czyli integrowanie poprzez działanie”, ul. Długa 5 lok. 153, 20-346 Lublin,
c) drogą mailową na adres: biuro@kontraktor.biz.pl
d) telefonicznie pod numerem telefonu: 606 383 089

Dokumenty:

Regulamin projektu

Załącznik nr 1 Formularz zgłoszeniowy

Załącznik nr 2 Oświadczenie uczestnika

 

Kontraktor Sp. z o.o. / ul. Mrzeżyńska 10 / 60-446 Poznań
tel. 61 660 11 00 / e-mail: kontakt@kontraktor.biz.pl