Nabór Uczestników/ Uczestniczek do projektu „Podejmij inicjatywę – postaw na rozwój”

logo

Rozpoczęliśmy nabór Uczestników/ Uczestniczek do projektu „Podejmij inicjatywę – postaw na rozwój”


CELEM PROJEKTU JEST: zwiększenie aktywności społeczno- zawodowej 42 osób (24 kobiety) w wieku 18 lat i więcej, niepracujących, zamieszkujących obszar województwa mazowieckiego, posiadających status Osób z niepełnosprawnością wielokrotnie wykluczonymi/ o znacznym stopniu niepełnosprawności / z niepełnosprawnością sprzężoną/ z zaburzeniami psychicznymi lub będącymi Obywatelami Ukrainy poprzez zastosowanie instrumentów aktywnej integracji społecznej i zawodowej w okresie 01.04.2023-31.12.2023.

Grupę docelową stanowią 42 osoby (w tym 24 kobiety), spełniające łącznie następujące kryteria kwalifikujące:
a) wiek 18 lat i więcej,
b) status osoby bezrobotnej wymagającej w pierwszej kolejności usług społecznych lub status osoby biernej zawodowo;
c) status obywatela Ukrainy, który przybył do Polski z Ukrainy w związku z wojną na jej terenie (min. 3 osoby) lub status osoby z niepełnosprawnościami należącej do jednej z nw. grup: osoba doświadczająca wielokrotnego wykluczenia/ o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności/ z niepełnosprawnością sprzężoną/ z zaburzeniami psychicznymi, w tym niepełnosprawnością intelektualną i całościowymi zaburzeniami rozwojowymi,
d) zamieszkanie na terenie województwa mazowieckiego.

Projekt przewiduje następujące formy wsparcia:
1) opracowanie Indywidualnej Ścieżki Reintegracji
2) poradnictwo w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społeczno-zawodowych
3) trening kompetencji i umiejętności społecznych
4) pośrednictwo pracy
5) szkolenia zawodowe
6) staż zawodowy
7) zatrudnienie wspomagane

Udział w projekcie jest bezpłatny!

Zgłoszenia do udziału w projekcie przyjmowane są:
a) osobiście w biurze projektu w Warszawie, ul. Czerniakowska 71/p.405
b) pocztą tradycyjną na adres: Kontraktor Sp. z o.o. ul. Czerniakowska 71/p.405, 00-718 Warszawa
c) drogą mailową na adres: biuro@kontraktor.biz.pl
d) telefonicznie pod numerem telefonu: 694-467-125


Dane kontaktowe:
biuro@kontraktor.biz.pl, www.kontraktor.biz.pl
biuro projektu: ul. Czerniakowska 71/pokój 405, 00-718 Warszawa
tel. 694467125

 

Dokumenty:

Regulamin projektu

Formularz zgłoszeniowy

Oświadczenie

 

Kontraktor Sp. z o.o. / ul. Mrzeżyńska 10 / 60-446 Poznań
tel. 61 660 11 00 / e-mail: kontakt@kontraktor.biz.pl