Nabór Uczestników/Uczestniczek do projektu w woj. śląskim

logo

Rozpoczęliśmy nabór Uczestników/Uczestniczek do projektu ,,Nowa droga do zatrudnienia 60 osób biernych zawodowo – aktywizacja zawodowa osób w wieku 50+ oraz osób niepełnosprawnych w wieku 30+ z województwa śląskiego"

Projekt jest realizowany w okresie od 01.03.2019 do 30.09.2020 r.


CEL PROJEKTU: Zwiększenie poziomu zatrudnienia 60 biernych zawodowo mieszkańców województwa śląskiego w zakresie zgodnym z zapotrzebowaniem regionalnego/lokalnego rynku pracy w okresie 01.03.2019 – 30.09.2020r.


ZAKRES PROJEKTU: realizacja kompleksowego wsparcia, dopasowanego do indywidualnych predyspozycji UP i zgodnego z zapotrzebowaniem lokalnego rynku pracy. Dla każdego UP zostanie opracowany Indywidualny Plan Działania, na podstawie którego zostaną dobrane pozostałe formy wsparcia, niezbędne do poprawy sytuacji Uczestnika/czki projektu na rynku pracy (wsparcie doradcy zawodowego, pośrednictwo pracy, zatrudnienie subsydiowane, certyfikowane szkolenia zawodowe).


W ramach projektu realizowane będzie wsparcie oraz działania z zakresu:
• Opracowanie Indywidualnych Planów Działania (IPD)
• Pośrednictwa pracy
• Certyfikowane szkolenia zawodowe
• Zatrudnienie subsydiowane
• Wsparcia towarzyszącego w postaci zwrotu kosztów dojazdu na szkolenia zawodowe oraz do i z miejsca pracy.


Wartość projektu wynosi 874 014,69 zł, a kwota dofinansowania to 830 313,94 zł.


Projekt jest realizowany przez Kontraktor Sp. z o.o. na podstawie umowy o dofinansowanie projektu nr RPSL.07.01.03-24-03FD/18-00 zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Katowicach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny).


Szczegółowe informacje i rekrutacja do projektu:
Biuro projektu
ul. Józefowska 42 lok. 7, 40-144 Katowice
Kierownik projektu - p. Paulina Bętkowska
email: slaskie@kontraktor.biz.pl
tel. +48 795 415 209

 

Dokumenty do pobrania:

Regulamin projektu

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Kontraktor Sp. z o.o. / ul. Mrzeżyńska 10 / 60-446 Poznań
tel. 61 660 11 00 / e-mail: kontakt@kontraktor.biz.pl