Rekrutacja Uczestników i Uczestniczek do projektu „Pełnosprawni w pracy – ogólnopolski kompleksowy program aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami”

l

Kontraktor Sp. z o.o. realizuje Projekt „Pełnosprawni w pracy – ogólnopolski kompleksowy program aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 1.5.1 Rozwój potencjału zawodowego osób z niepełnosprawnościami – Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Miejsce realizacji projektu: obszar całej Polski
Okres realizacji Projektu: 2021-12-01 do 2023-06-30r.
Kwota dofinansowania ze środków UE: 4 921 817,15 PLN

CELEM PROJEKTU JEST: zwiększenie poziomu zatrudnienia 390 osób z niepełnosprawnościami w wieku 18+ (w tym 199 kobiet), bez zatrudnienia, zamieszkujących obszar Polski, poprzez realizację indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowej oraz poprawę sytuacji na rynku pracy, w tym wsparcie w formie zatrudnienia wspomaganego, w okresie 01.12.2021-30.06.2023r.

Grupę docelową stanowi 390 osób (w tym 199 kobiet), spełniających łącznie następujące kryteria kwalifikujące:
a) wiek 18 lat i więcej,
b) status osoby z niepełnosprawnościami ,
c) status osoby bezrobotnej lub biernej zawodowo ,
d) zamieszkanie na terenie całej Polski .

Projekt na każdym jego etapie realizowany będzie z poszanowaniem zasady równości szans i płci oraz niedyskryminacji, w tym w stosunku do osób z niepełnosprawnościami.
Projekt realizowany jest w poszanowaniu zasady zrównoważonego rozwoju.

Projekt przewiduje następujące formy wsparcia, jednakże dokładny ich zakres zostanie indywidualnie dostosowany do potrzeb Uczestnika i Uczestniczki, a poniższy zakres nie jest listą zamkniętą i może zostać rozszerzony o inne formy pomocy, adekwatnie do zdiagnozowanych potrzeb i założeń określonych w IPD Uczestników i Uczestniczek:

1) opracowanie Indywidualnego Planu Działania
2) doradztwo zawodowe/ poradnictwo zawodowe
3) poradnictwo psychologiczne
4) pośrednictwo pracy
5) szkolenia zawodowe
6) staż zawodowy
7) zatrudnienie wspomagane

Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w Projekcie zapraszamy do kontaktu z nami:
biuro@kontraktor.biz.pl, www.kontraktor.biz.pl
tel. 882042781, 884201708, 606383089, 694467125

Biuro Projektu „Pełnosprawni w pracy – ogólnopolski kompleksowy program aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami”

Ul. Kocmyrzowska 13A/1, 31-750 Kraków

Plakat

Kontraktor Sp. z o.o. / ul. Mrzeżyńska 10 / 60-446 Poznań
tel. 61 660 11 00 / e-mail: kontakt@kontraktor.biz.pl