Rekrutacja uczestników projektu - woj. lubelskie

 

 

Ruszyła rekrutacja do projektu „Aktywizacja społeczno-zawodowa niepełnosprawnych mieszkańców województwa lubelskiego szansą na ograniczenie zjawiska wykluczenia społecznego i ubóstwa w regionie”

 

POSZUKUJEMY OSÓB SPEŁNIAJĄCYCH ŁĄCZNIE NASTĘPUJE KRYTERIA:

 1. Osoba z orzeczonym stopniem niepełnosprawności
 2. Osoba w wieku produkcyjnym, tj. 18 - 59 lat dla kobiet oraz 18 - 64 lata dla mężczyzn
 3. Osoba pozostająca bez zatrudnienia (bierna zawodowo)
 4. Zagrożenie ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
 5. Zamieszkanie na terenie woj. lubelskiego w rozumieniu kodeksu cywilnego

W RAMACH PROJEKTU REALIZOWANE BĘDZIE WSPARCIE W POSTACI:

 1. Indywidualnych Planów Działania – spotkania indywidualne z doradcą zawodowym i psychologiem
 2. Treningu kompetencji i umiejętności społ. – spotkania grupowe
 3. Warsztatów z zakresu aktywnego poszukiwania pracy – spotkania grupowe
 4. Szkoleń służących nabyciu kompetencji lub kwalifikacji zawodowych
 5. 5 - miesięcznych staży zawodowych
 6. Zatrudnienia wspomaganego - usług trenerki pracy w ramach mech. racjonalnych usprawnień

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa: 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.1 Aktywne włączenie. Projekt realizuje Kontraktor Sp. z o.o. (Lider Projektu) w partnerstwie z Clar System S.A.

 

SZCZEGÓŁY I REKRUTACJA:

Biuro projektu:
ul. Wojciechowska 5A/30 A, 20-704 Lublin
tel. 694 467 103
lubelskie@kontraktor.biz.pl

 

MATERIAŁY DO POBRANIA:

Regulamin uczestnictwa w projekcie

Kwestionariusz zgłoszeniowy

Oświadczenie uczestnika

Kontraktor Sp. z o.o. / ul. Mrzeżyńska 10 / 60-446 Poznań
tel. 61 660 11 00 / e-mail: kontakt@kontraktor.biz.pl