Rozeznanie rynku nr 03/029/2017, woj. pomorskie

Kontraktor Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na osobiste przeprowadzenie indywidualnego poradnictwa psychologicznego i poradnictwa psychospołecznego dla uczestników projektu „Kompleksowy program aktywizacji społeczno-zawodowej niepełnosprawnych mieszkańców województwa pomorskiego zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym”.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, i realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020,  Działanie 06.01. Aktywna Integracja.

Treść rozeznania rynku oraz dokumenty niezbędne do złożenia oferty znajdują się w zamieszczonych poniżej załącznikach.

Zapraszamy do składania ofert w terminie do 06.03.2017r. do godziny 16.00:

  • mailowo na adres p.szymanska-cholewinska@kontraktor.biz.pl - temat wiadomości „Odpowiedź na rozeznanie rynku nr 03/029/2017”
  • osobiście w biurze projektu: ul. Królowej Jadwigi 137D, 80-034 Gdańsk
  • pocztą na adres biura projektu podany powyżej, z dopiskiem: „Odpowiedź na rozeznanie rynku nr 03/029/2017 (w przypadku ofert nadanych drogą pocztową, o zachowaniu terminu decyduje data nadania oferty w placówce pocztowej).

 

Załączniki do pobrania:

Rozeznanie rynku 03/029/2017

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Kontraktor Sp. z o.o. / ul. Mrzeżyńska 10 / 60-446 Poznań
tel. 61 660 11 00 / e-mail: kontakt@kontraktor.biz.pl