ROZPOCZĘCIE NABORU DO PROJEKTU AKTYWIZUJĄCEGO ZAWODOWO W WOJ. MAZOWIECKIM

EFS

Rozpoczął się nabór Uczestników i Uczestniczek do projektu „Kompleksowy program aktywizacji społeczno-zawodowej 50 mieszkańców woj. mazowieckiego zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym ze względu na niepełnosprawność”.

Jeżeli jesteś osobą:
• posiadającą aktualne orzeczenie o niepełnosprawności,
• w wieku od 18 do 65 lat,
• zamieszkującą na terenie województwa mazowieckiego,
• bierną zawodowo


zgłoś się do udziału w projekcie!

W ramach projektu oferowane jest kompleksowe wsparcie w postaci:
• opracowania Indywidualnej Ścieżki Reintegracji – spersonalizowanego planu aktywizacji, stworzonego każdego z 50 Uczestników Projektu, podczas indywidualnych spotkań ze specjalistami,
• treningu wzmacniającego kompetencje i umiejętności społeczne – w formie aktywizujących, grupowych warsztatów z trenerem,
• poradnictwa psychologicznego – wsparcie dla Uczestników Projektu w pokonaniu trudności na drodze do aktywizacji,
• wsparcia szkoleniowego – grupowe zajęcia podnoszące kwalifikacje zawodowe Uczestników, zakończone certyfikowanym egzaminem,
• zatrudnienia subsydiowanego – możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego podczas trzymiesięcznego zatrudnienia na umowę o pracę,
• zatrudnienia wspomaganego – wsparcie trenera pracy podczas zatrudnienia subsydiowanego

Uczestnicy i Uczestniczki projektu:
• Nie ponoszą kosztów związanych z udziałem w projekcie
• Mogą otrzymać zwrot kosztów dojazdu na szkolenie, do i z miejsca pracy oraz zwroty kosztów opieki nad dzieckiem i osobą zależną.

Szczegóły i rekrutacja do projektu:
Biuro projektu
Ul. Czerniakowska 71 p.405
00-718 Warszawa
tel. +48 535 885 208
e.grabowska@kontraktor.biz.pl

 

Dokumenty dotyczące rekrutacji:

Regulamin projektu

Formularz zgłoszeniowy

Oświadczenie uczestnika

Kontraktor Sp. z o.o. / ul. Mrzeżyńska 10 / 60-446 Poznań
tel. 61 660 11 00 / e-mail: kontakt@kontraktor.biz.pl