TRWA NABÓR DO PROJEKTU! „Aktywność i zatrudnienie kluczem do lepszej przyszłości mieszkańców województwa wielkopolskiego”

logo

TRWA NABÓR DO PROJEKTU!


„Aktywność i zatrudnienie kluczem do lepszej przyszłości mieszkańców województwa wielkopolskiego”
RPWP.06.02.00-30-0024/18


Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020., Oś Priorytetowa 6: Rynek Pracy, Działanie 6.2: Aktywizacja zawodowa
Jeśli aktualnie nie pracujesz- skorzystaj z kompleksowego wsparcia aktywizacji zawodowej.

Kryteria uczestnictwa w projekcie:
Udział w Projekcie może wziąć osoba, która spełnia łącznie poniższe kryteria:
1. Wiek powyżej 30 lat,
2. Miejsce zamieszkania - województwo wielkopolskie,
3. Status osoby bezrobotnej lub biernej zawodowo,
4. Status osoby znajdującej się w szczególnie niekorzystnej sytuacji na rynku pracy, tj. należącej do minimum jednej z wymienionych grup:
• Wiek 50 +
• Osoba z niepełnosprawnością
• Osoba długotrwale bezrobotna (pozostająca bez zatrudnienia przez okres min. 12 miesięcy)
• Osoba o niskich kwalifikacjach (maksymalnie ponadgimnazjalne wykształcenie: liceum, technikum, zasadnicza szkoła zawodowa)


Oferowane formy wsparcia:
W ramach projektu oferowane jest kompleksowe wsparcie w postaci:
• opracowania Indywidualnego Planu Działania (IPD)
• poradnictwa zawodowego
• pośrednictwa pracy
• wsparcia szkoleniowego
• zatrudnienia subsydiowanego
• zatrudnienia wspomaganego

Ponadto Projekt zapewnia: stypendia szkoleniowe oraz zwroty kosztów dojazdu na szkolenia.

Zgłoś się już dziś! Liczba miejsc ograniczona!


Jak się zgłosić?
W celu wzięcia udziału w projekcie należy zapoznać się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie oraz dostarczyć do Biura Projektu wypełnione i podpisane dokumenty rekrutacyjne: Regulamin Uczestnictwa i Rekrutacji, Formularz zgłoszeniowy, Oświadczenie Uczestnika projektu dotyczącego przetwarzania danych wraz z wymaganymi załącznikami.
Udział w Projekcie jest całkowicie bezpłatny.

Termin realizacji od 20.09.2019r. do 30.09.2021r.

SZCZEGÓŁY:
Zapraszamy do kontaktu wszystkie zainteresowane osoby:
Biuro Projektu: ul. Janickiego 20B, 60-542 Poznań,
Telefon: 885-402-991
mail: wielkopolskie@kontraktor.biz.pl
www.kontraktor.biz.pl

 

Dokumenty:

Regulamin projektu

Zał. nr 1- Formularz zgłoszeniowy

Zał. nr 2- Oświadczenie

Zał. nr 3- Wniosek do ZUS

Kontraktor Sp. z o.o. / ul. Mrzeżyńska 10 / 60-446 Poznań
tel. 61 660 11 00 / e-mail: kontakt@kontraktor.biz.pl