Wyniki rozeznania rynku - szkolenia zawodowe

W dniu 18.07.2016 r. przeprowadzono  wybór  wykonawców  na realizację usług szkoleniowych w zakresie szkoleń zawodowych dla zawodu Robotnik gospodarczy – specjalizacja: operator usług utrzymania czystości dla uczestników projektu „Kompleksowy program aktywizacji zawodowej dla biernych zawodowo niepełnosprawnych mieszkańców woj. lubuskiego z grupy NEET w wieku 15-29 l.”

Wysłano zaproszenie do składania ofert do 4 potencjalnych wykonawców. Do dnia 15 lipca 2016 roku zostały złożone 2 oferty na realizację zamówienia. Ocenie podlegały 2 oferty. Kryterium wyboru oferty -60% cena, 40% doświadczenie Oferenta, zgodnie z treścią rozeznania rynku.

Zgodnie z założeniem rozeznania rynku do wykonania usługi wybrano jedną firmę, z którą w przeciągu 30 dni, czyli czasem związania ofertą, zostanie podpisana umowa na wykonanie usług.

 

  1. Cleaneria Sp. z o.o., ul. Zalesie 21, Gaj; 32-031 Mogilany

     

Zawiadomienie o  wyborze  najkorzystniejszej  oferty  zostało  wysłane  e-mailem  do wszystkich Oferentów składających oferty.

 Załącznik: Protokół wyboru oferty.

Załączniki

Kontraktor Sp. z o.o. / ul. Mrzeżyńska 10 / 60-446 Poznań
tel. 61 660 11 00 / e-mail: kontakt@kontraktor.biz.pl