Wyniki Zapytania Ofertowego nr 01/174/15 - woj. śląskie

2016-12-01

W dniach 22.11.2016 – 30.11.2016 przeprowadzono procedurę wyboru ofert w trybie zapytania ofertowego dotyczącą realizacji certyfikowanych szkoleń w zakresie: robotnik gospodarczy: specjalista – operator utrzymania czystości, w ramach realizacji projektu: „Zawody deficytowe nową szansą dla osób niepełnosprawnych o niskich kwalifikacjach z województwa śląskiego”, nr RPSL.07.01.03-24-0174-15-00. Oś priorytetowa 7. Regionalny rynek pracy dla działania 7.1. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu dla Poddziałania: 7.1.3. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia.

W dniu 1 grudnia 2016 o godzinie 10.00 nastąpiło rozstrzygnięcie postępowania.

W terminie składania ofert nie została złożona żadna oferta.

W związku z powyższym, Zamawiający - Clar System S.A. - podejmie działania zmierzające do podpisania umowy z wykonawcą ww. usług zgodnie z procedurą wskazaną w pkt. 8 sekcji 6.5 "Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020".

X

Kontraktor Sp. z o.o. / ul. Mrzeżyńska 10 / 60-446 Poznań
tel. 61 660 11 00 / e-mail: kontakt@kontraktor.biz.pl