Zapytanie Ofertowe nr 01/174/15 - woj. śląskie

2016-11-22

Kontraktor sp. z o.o. - Lider projektu, w imieniu Clar System S.A. (Partner w projekcie) zaprasza do udziału w postępowaniu dotyczącym realizacji usług szkoleniowych w ramach projektu „Zawody deficytową nową szansa dla osób niepełnosprawnych o niskich kwalifikacjach z województwa śląskiego” (nr umowy RPSL.07.01.03-24-0174/15-00), współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 (EFS) dla Poddziałania 7.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia.

Niniejsze postępowanie ma charakter niepubliczny, jest prowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności w rozumieniu „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 - 2020” z dnia 19 września 2016 r., w oparciu o zapisy niniejszego zapytania ofertowego.

Celem zamówienia jest wyłonienie realizatora zadania: szkolenie z zakresu: robotnik gospodarczy - specjalista: operator utrzymania czystości. Pozytywne ukończenie szkolenia MUSI być potwierdzone uzyskaniem certyfikatu legitymowanego przez instytucję uprawnioną do nadawania instytucjom szkoleniowym akredytacji do realizacji certyfikowanych szkoleń zawodowych w zakresie usług szkoleniowych stanowiących przedmiot niniejszego Postępowania, przeprowadzania egzaminów walidujących uzyskanie kwalifikacji zawodowych przez uczestników szkoleń oraz wydawania certyfikatów potwierdzających uzyskanie kwalifikacji zawodowych przez uczestników szkoleń, którzy pomyślnie zdali egzaminy, zgodnie z treścią dokumentu „Podstawowe informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji w ramach projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego”.

 

Termin składania ofert - 30 listopada 2016 r.

 

Szczegóły zapytania ofertowego w załącznikach:

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w Postępowaniu

Załącznik nr 3 – Wykaz doświadczenia trenera

Załącznik nr 4 – Wzór umowy

Załącznik nr 5 – Podstawowe informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji w ramach projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Ogłoszenie znajduje się także na stronie: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1012341

Szczegółowych informacji udzielają:
Zbigniew Wierciński, tel. 504 257 056
Wojciech Kulesza, tel: 795 415 209

Kontraktor Sp. z o.o. / ul. Mrzeżyńska 10 / 60-446 Poznań
tel. 61 660 11 00 / e-mail: kontakt@kontraktor.biz.pl